Zmiany w przepisach prawnych dotyczących zawodu logopedy 2024

Zmiany w przepisach prawnych dotyczących zawodu logopedy

Zawód logopedy w oświacie kojarzył nam się do niedawna głównie z przedszkolem lub z prywatnym gabinetem, do którego chodziły dzieciaki ze szkoły podstawowej w ramach pracy nad swoim słownictwem. Sprawdź jakie zmiany w przepisach prawnych dotyczących zawodu logopedy mogą zajść w 2024 roku.

Zmiany w przepisach prawnych dotyczących zawodu logopedy w 2024

Pojawienie się tych specjalistów w szkołach od roku szkolnego 2022/2023 wiąże się z wdrażaniem pierwszego etapu standaryzacji zatrudnienia nauczycieli specjalistów – w tym logopedów. Minimalny wymiar zatrudnienia tych fachowców w szkołach narzuca ustawa z dnia 12 maja 2022 o zmianie ustawy o systemie oświaty. I chociaż nie w każdej szkole obowiązkowo pracuje dziś logopeda, to taki specjalista jest teraz zdecydowanie bardziej dostępny. Przepisy, według ministerialnych zapowiedzi, mają tę sytuację jeszcze stopniowo poprawiać. Czy logopeda w placówce jest potrzebny? Jeszcze jak!
Specjalista tropi i koryguje wady wymowy uczniów, pomoże też uporać się z kłopotami z czytaniem i pisaniem, co ma zapobiec późniejszym trudnościom w nauce. Ćwiczenia logopedyczne są dla dzieci atrakcyjne, bo to głównie zabawy językowe. Co ważne – pomoc szkolnego logopedy jest dla uczniów bezpłatna.

Logopeda = zawód medyczny?

Przybywa także uczniów, zarówno na poziomie szkoły podstawowej jak i ponadpodstawowej, którzy mają konkretne zalecenia dotyczące pracy z logopedą wydane zarówno przez publiczne jak i niepubliczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne. W przypadku posiadania przez ucznia takiego dokumentu, dyrektor ma obowiązek zatrudnienia logopedy.
Tymczasem … na logopedów padł blady strach w związku z projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych (na chwilę obecną ustawa oczekuje na wejście w życie od 17 sierpnia 2023). Co oznaczałoby dla specjalistów uregulowanie statusu logopedy jako zawodu medycznego?

W zakresie wymaganych kwalifikacji nauczyciela logopedy nie ma znaczących zmian. O tyle dobrze. Nauczyciel logopeda nie musi spełniać warunków obowiązujących w placówkach medycznych. Nie podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jednocześnie jednak – bez wpisu do rejestru nie może pracować jako logopeda wykonujący zawód medyczny, np. ramach prywatnej praktyki. A umówmy się – wielu specjalistów dorabia do nauczycielskiego grosza właśnie w sektorze prywatnym. Czyli niewiele się zmienia, a jednak… Mamy tu też jeszcze jeden haczyk. Specjaliści, którzy chcą wykonywać zawód logopedy poza systemem oświaty lub w systemie oświaty i poza nim, będą musieli sprostać dodatkowym wymaganiom. Należą do nich w szczególności:
● obowiązek ustawicznego kształcenia zawodowego w akredytowanych placówkach,
● dbanie o ciągłość pracy w zawodzie.

Co się zmieni pod kątem prawnym w zawodzie logopedy?

Ustawiczny rozwój zawodowy ma odbywać się w pięcioletnim okresie rozliczeniowym. Logopeda będzie zobowiązany do dokumentowania ustawicznego rozwoju zawodowego w karcie rozwoju zawodowego. Do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego logopeda będzie musiał uzyskać odpowiednią, określoną przez Ministra Zdrowia, liczbę punktów. Konieczność zachowania ciągłości pracy w zawodzie wskazuje natomiast, że osoba, która nie wykonywała zawodu medycznego przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, jest obowiązana przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia obowiązków wykonywać je pod nadzorem.

Co ważne – w takiej sytuacji znajdą się nauczyciele logopedzi, którzy od wejścia w życie ustawy przez pięć lat będą czynnie pracowali w ramach systemu oświaty, ale nie uzyskają wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Przepis ten jest bardzo niekorzystny dla logopedów zatrudnionych w oświacie. Nauczyciel, który przez okres pięciu lat będzie pracował w szkole czy przedszkolu, mimo nieprzerwanego kontaktu z pacjentami oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym (do czego obligują go przepisy ustawy Karta Nauczyciela) nie będzie mógł podjąć samodzielnej aktywności zawodowej poza jednostką oświatową.

Brzmi jak problem. A teraz najciekawsze – nauczyciele logopedzi, którzy zdecydują się na wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego byliby zobligowani do dwutorowego doskonalenia zawodowego. Z jednej strony bowiem zobowiązani zostaną do doskonalenia zawodowego na podstawie art. 6 ust. 3a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Z drugiej zaś obejmie ich obowiązek kształcenia ustawicznego w pięcioletnim cyklu edukacyjnym z ustawy o niektórych zawodach medycznych. Tym sposobem logopeda zatrudniony jednocześnie w szkole lub przedszkolu oraz prowadzący praktykę w ramach własnej działalności gospodarczej będzie podlegał dwóm reżimom prawnym! Z jednej strony będą to przepisy prawa oświatowego, z drugiej – przepisy ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Podsumowanie

Na dzień dzisiejszy – na szczęście – z ustawy o niektórych zawodach medycznych wykreślono zawód logopedy. Na chwilę możemy odetchnąć z ulgą. Dlaczego na chwilę? Ponieważ ustawodawca podkreśla wciąż konieczność uregulowania zawodu logopedy odrębnymi przepisami. Warto trzymać rękę na pulsie, dlatego jeszcze dziś zapisz się na mój newsletter. Tam na bieżąco informuję o wszelkich formach „grzebania” prawie oświatowym. A na razie – chwilo trwaj, pókiś piękna!