Wypadek dziecka w szkole lub przedszkolu

Wypadek dziecka w szkole lub przedszkolu – zasady postępowania [krok po kroku]

Sezon zimowy sprzyja nie tylko radosnemu zimowemu szaleństwu, ale też… wypadkom dzieci w szkole czy przedszkolu. Zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu, wyjścia i wycieczki oraz feryjne półkolonie na zaśnieżonych, oblodzonych ścieżkach, boiskach, alejkach plus nieograniczona wyobraźnia naszych podopiecznych to czasem gotowy przepis na katastrofę. Staramy się robić wszystko (i wszystko przewidzieć), by nie miał miejsca żaden wypadek dziecka w szkole lub przedszkolu, ale gdy już nieszczęście się zdarzy – dobrze jest wiedzieć, jakie kroki należy podjąć.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole należy przede wszystkim do dyrektora szkoły. Jest on odpowiedzialny m.in. za organizację profesjonalnych działań pracowników szkoły lub przedszkola, gwarantujących uczniowi poszkodowanemu w wypadku należytą opiekę i niezbędną pomoc.

Wypadek dziecka w szkole lub przedszkolu – co robić?

Zanim przystąpimy do opisu działań, odpowiedzmy sobie na pytanie: czym jest wypadek dziecka/ucznia? To nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania dziecka/ucznia pod opieką szkoły lub przedszkola: na terenie placówki lub poza jej terenem (w trakcie wycieczki lub wyjścia pod opieką nauczycieli).

Przede wszystkim – nie możemy ulec panice! Zbyt wiele zależy od naszego chłodnego osądu, a pomoże nam w tym wiedza na temat właściwego postepowania w tak trudnej i stresującej sytuacji.

Krok 1 – udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej

To jest powód, dla którego nie powinniśmy narzekać na kolejne szkolenia z pierwszej pomocy, organizowane przez dyrektora – udzielenie pomocy to nasz prawny obowiązek i dotyczy każdego pracownika placówki oświatowej. Jej nieudzielenie, szczególnie przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo dziecka/ucznia, skutkuje sankcją karną. Jeśli do wypadku doszło podczas lekcji nauczyciel musi ją przerwać, by pomóc poszkodowanemu. Równie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa pozostały podopiecznym, np. poprzez przekazanie ich pod opiekę innemu pracownikowi szkoły/ przedszkola, a czasem przez wyprowadzenie uczniów z miejsca zagrożenia – jeżeli warunki w miejscu, w którym prowadzone są zajęcia, stwarzają nadal zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego wezwania fachowej pomocy medycznej oraz powiadomienia dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji. Jedynie w niegroźnych sytuacjach, takich jak np.  lekkie zaczerwienienie, siniak, zadrapanie, lekkie skaleczenie, po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi nauczyciel/wychowawca ustala potrzebę wezwania pogotowia ratunkowego oraz wcześniejszego przyjścia rodzica/ opiekuna prawnego i godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia.

Krok 2 – powiadomienie i zabezpieczenie.

O każdym wypadku w szkole lub przedszkolu trzeba jak najszybciej powiadomić: rodziców lub prawnych opiekunów poszkodowanego, radę rodziców, organ prowadzący, społecznego inspektora pracy i pracownika służby bhp. Jeśli do wypadku doszło w wyniku zatrucia konieczne jest również poinformowanie państwowego inspektora sanitarnego. Ponadto wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy należy zgłosić  prokuraturze oraz kuratorowi oświaty. Zawiadomienia dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły. Pamiętajmy, że w tym momencie potrzebujemy stosownego dokumentu, nigdy nie można się ograniczyć jedynie do informacji ustnej!

Idealnie jeśli w przypadku wezwania pogotowia w placówce przebywają już powiadomieni rodzice/opiekunowie, ponieważ jeśli zaistnieje potrzeba hospitalizacji, mogą jechać do szpitala razem z poszkodowanym dzieckiem. Jeśli rodzice nie dotarli do szkoły/przedszkola przed odjazdem karetki, a sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji w szpitalu, razem z podopiecznym jedzie dyrektor lub wskazany przez niego pracownik. Oczywiście w tym czasie pracownicy szkoły/przedszkola informują o wszystkim rodziców lub opiekunów i dokumentują ten kontakt.

Gdy poszkodowany uczeń jest już odpowiednio zaopiekowany musimy pamiętać o jeszcze jednym – zabezpieczeniu miejsca wypadku! Jeżeli został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, należy zabezpieczyć je nienaruszone, w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych, do momentu pojawienia się odpowiednich służb oraz na czas prac zespołu powypadkowego. W sytuacji gdy wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, wycieczki, imprezy organizowanej poza terenem placówki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki (tak wynika z rozporządzenia w sprawie organizowania przez placówki oświatowe krajoznawstwa i turystyki!) oraz powiadamia właściwe służby (pogotowie, policję itp.). 

Pakiet dyrektora żłobka lub klubu malucha

Wypadek dziecka w szkole lub przedszkolu – co dalej?

Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych wychowanków, więc pierwsze dwa bardzo ważne kroki za nami! Teraz już wiesz, co robić, gdy zdarzy się wypadek dziecka w szkole lub przedszkolu. W kolejnym artykule zajmiemy się kwestią prac zespołu powypadkowego oraz niezbędnej papierologii.