USŁUGI

Oferuję pomoc w wybranej dziedzinie, wycenę podaję indywidualnie, gdyż zależy od zakresu prac.

WSPARCIE PRACY DYREKTORA

nadzór pedagogiczny,

awans zawodowy oraz ocena pracy i ocena dorobku zawodowego nauczycieli,

sporządzanie i analiza dokumentów szkolnych

koordynowanie zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz tworzenie wymaganej dokumentacji,

organizacja rekrutacji oraz egzaminów zewnętrznych,

awans zawodowy oraz ocena pracy i ocena dorobku zawodowego,

szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz dyrektorów,

konkurs na stanowisko dyrektora,

likwidacja szkoły, połączenie szkół w zespół, wyłączenie szkół z zespołu,

DORADZTWO PRAWNE

doradztwo prawne w zakresie zakładania, restrukturyzacji i prowadzenia niepublicznych placówek oświatowych,

audyt, rozliczenia i pozyskiwanie dotacji oświatowych,

sporządzanie oraz opiniowanie aktów prawnych takich jak: uchwały, decyzje, zarządzenia, regulaminy,

doradztwo i sporządzanie opinii prawnych w zakresie bieżących problemów,

ochrona danych osobowych RODO

sporządzanie i weryfikacja umów z rodzicami, porozumień i innych dokumentów prawnych związanych z działalnością placówek oświatowych,

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę na podstawie mianowania, umowy zlecenie, umowy o dzieło,

POMOC PRAWNA NAUCZYCIELA

awans zawodowy,

obowiązki nauczyciela,

ocena pracy nauczyciela,

czas pracy nauczyciela,

urlopy,

odpowiedzialność dyscyplinarna,

nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku pracy,

finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego

POMOC PRAWNA RODZICÓW I UCZNIÓW

rozwiązywanie konfliktów na linii dyrektor – nauczyciel – rodzice/uczeń,

odmowa przyjęcia ucznia do placówki,

spełnianie obowiązku szkolnego,

prawa przysługujące uczniom niepełnosprawnym bądź posiadającym opinię,

realizacja podstawy programowej w placówce,

zajęcia specjalistyczne (rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, itd.)

uzyskanie indywidualnego programu lub toku nauki,

prawa i obowiązki ucznia,

prawa i obowiązki rodziców/prawnych opiekunów,

egzaminy zewnętrzne i wewnętrzne