USŁUGI

Anna KrauseOferuję pomoc w wybranej dziedzinie, wycenę podaję indywidualnie, gdyż zależy od zakresu prac. Koszt jednej godziny konsultacji prawnych wynosi 250 zł netto.

WSPARCIE PRACY DYREKTORA

nadzór pedagogiczny,

awans zawodowy oraz ocena pracy i ocena dorobku zawodowego nauczycieli,

sporządzanie i analiza dokumentów szkolnych,

koordynowanie zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz tworzenie wymaganej dokumentacji,

organizacja rekrutacji oraz egzaminów zewnętrznych,

szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz dyrektorów,

konkurs na stanowisko dyrektora,

likwidacja szkoły, połączenie szkół w zespół, wyłączenie szkół z zespołu,

egzaminy zewnętrzne i wewnętrzne,

sporządzanie oraz opiniowanie aktów prawnych takich jak: uchwały, decyzje, zarządzenia, regulaminy oraz doradztwo i sporządzanie opinii prawnych w zakresie bieżących problemów;

POMOC PRAWNA RODZICÓW I UCZNIÓW

rozwiązywanie konfliktów na linii dyrektor – nauczyciel – rodzice/uczeń,

odmowa przyjęcia ucznia do placówki,

spełnianie obowiązku szkolnego,

prawa przysługujące uczniom niepełnosprawnym bądź posiadającym opinię,

realizacja podstawy programowej w placówce,

zajęcia specjalistyczne (rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, itd.)

uzyskanie indywidualnego programu lub toku nauki,

prawa i obowiązki ucznia,

prawa i obowiązki rodziców/prawnych opiekunów,

egzaminy zewnętrzne i wewnętrzne

Jestem też otwarta na współpracę z podmiotami zewnętrznymi – firmami szkoleniowymi, uczelniami.

Zainteresowanych współpraca zapraszam do KONTAKTU.