Umowa z rodzicami – nie popełniaj tego błędu!

Cześć,

dzisiaj kontynuujemy ostatnio poruszane tematy związane z czesnym opłacanym w placówce niepublicznej. Tym razem…

PYTANIE BRZMI: Kiedy można skreślić dziecko z listy podopiecznych, jeśli rodzice zalegają z czesnym?

“Dziecko może zostać skreślone z listy Przedszkola w wyniku (…) zalegania z opłatą za pobyt dziecka powyżej miesiąca.

Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku powtarzającego się nieterminowego regulowania należności bądź ich nieuiszczenia przez dwa okresy płatności.”

Mając na uwadze, że umowa o świadczenie usług przez przedszkole jest kontraktem wzajemnym, dokonanie ww. czynności bez uprzedniego wezwania konsumenta do spełnienia świadczenia jest sprzeczne z art. 491 k.c., który stanowi, że jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

Jest to postanowienie przyznające osobie prowadzącej przedszkole lub szkołę prawo do jednostronnego rozwiązania umowy, a to jest niedopuszczalne.

Nie ma możliwości, aby placówka rozwiązała z rodzicami umowę bez uprzedniego wezwania ich do spełnienia danego świadczenia (np. zapłaty czesnego) lub zaniechania naruszeń (np. niewłaściwe zachowanie w szkole które narusza bezpieczeństwo innych uczniów) w określonym terminie np. 14 dni.

Po przeczytaniu artykułu nadal nie jesteś pewny/a czy Twoja umowa jest poprawnie skonstruowana? 

Po prostu napisz 🙂 annakrause.prawo@gmail.com