Uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności kontra uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Podobieństwa i różnice.

Uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności kontra uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Podobieństwa i różnice.

Uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności kontra uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Podobieństwa i różnice.

Myślę, że większość z Was, zdaje sobie sprawę, że w Polsce istnieją dwa rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności:

  1. Orzeczenia wydane przez Miejskie/ Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności które nie mają przełożenia na edukację (oprócz rekrutacji do przedszkoli).
  2. Orzeczenia wydane przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Orzeczenie o niepełnosprawności – definicje prawne

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoby niepełnosprawne, to osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym uczeń niepełnosprawny, to uczeń który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

  1. niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  2. niedostosowanych społecznie;
  3. zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Różnice dotyczące schorzeń i niepełnosprawności

Niektóre dzieci uznane za niepełnosprawne przez Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie dostaną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to w szczególności dzieci z chorobami przewlekłymi (schorzenia neurologiczne, metaboliczne, genetyczne, układu pokarmowego, oddechowego i in.). Z kolei dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim otrzymają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale nie orzeczenie o niepełnosprawności.

Różnią się też uprawnieniami. 

Już teraz masz możliwość zakupu Procedury pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole i przedszkolu, w której znajdziesz szereg najważniejszych informacji i wskazówek wraz z niezbędnymi załącznikami np.  IPET, WOPFU i inne.

Dla ucznia posiadającego orzeczenie z poradni tworzy się IPET (czyli indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny) oraz WOPFU (wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia). Powołuje się zespół. Prowadzi zajęcia z rewalidacji. Dla takiego ucznia poradnia często wskazuje potrzebę zatrudnienia dedykowanego nauczyciela (nauczyciela współorganizującego kształcenie). 

Natomiast dziecko (osoba do 16 r. ż.) ma zupełnie inne uprawnienia np. możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych współfinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prawo do skorzystania z ulgi na przejazdy czy ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu PIT.

Zarówno uczeń posiadający orzeczenie o niepełnosprawności jak i uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną

Jeśli rodzice ucznia niepełnosprawnego nie dostarczyli aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, to szkoła nie ma podstaw prawnych do realizacji zajęć rewalidacyjnych, ani zatrudnienia nauczyciela wspomagającego.

Natomiast uczeń posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może zostać objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną na wniosek rodziców lub innych uprawnionych do tego osób.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole dla ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności odbywa się na tych samych zasadach jak w przypadku pozostałych uczniów i zarówno program nauczania, treści, sposoby i formy pracy, zakupiony sprzęt w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej powinny być dostosowane również dla ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. 

I na koniec ucznia bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie można wykazać w SIO.

Wykazanie ucznia z niepełnosprawnością w systemie informacji oświatowej może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy do szkoły doręczono aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W bazie danych SIO wskazuje się datę przedłożenia orzeczenia przez rodziców oraz okres jego obowiązywania

Warto przypomnieć rodzicom dziecka z niepełnosprawnością o konieczności złożenia wniosku w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wiadomo, trochę to trwa, ale o takie badanie zawsze warto wystąpić. Jest ono bezpłatne, a informacje uzyskane podczas badania uzupełnią wiedzę rodziców jak i nauczycieli pracujących z uczniem.