Statut szkoły i przedszkola. FAQ.

Cześć,

zmiany w statucie szkoły i przedszkola to gorący temat ostatnich tygodni! 

To właśnie tym zajmuję się aktualnie, bo otrzymuję masę zapytań w tej sprawie od Dyrektorów. Moja praca głównie opiera się na sprawdzeniu, czy Statut jest poprawnie napisany !

Chciałabym się z Tobą podzielić taką małą pigułką wiedzy. Postanowiłam odpowiedzieć na te najczęściej pojawiające się pytania.

Statut – tekst jednolity czy ujednolicony?

Rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” wymienia możliwość wydawania tekstów jednolitych, a nie ujednoliconych w obrocie prawnym.

Co z nauką zdalną?

W statucie szkolnym powinny się znaleźć zapisy nie tylko dotyczące czasowo zawieszonych zajęć szkolnych. Masz obowiązek także opisać organizację realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.).

Czy statut szkoły można aneksować?

Nie można!

Zmiana (nowelizacja) statutu polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych jej przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu lub na dodaniu do niej nowych przepisów (§ 82 Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”).

Statut musi być uchwalony przez odpowiedni organ.

Jeżeli zmian jest mało wystarczy sama uchwała. Jeżeli zmian jest na tyle dużo, lub uzbierało się już kilka uchwał, to wygodniej jest uchwalić tekst jednolity.

Czy w związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy konieczne są zmiany w statucie?

Zapisy statutu powinny wynikać z obowiązujących przepisów prawa oraz zawierać regulacje zgodne z celami i zadaniami stawianymi przed uczniów, rodziców i pracowników.

Nie ma obowiązku wprowadzenia zmian w statucie w związku z przyjęciem nowych uczniów z Ukrainy, ale jeśli rada pedagogiczna widzi potrzebę wprowadzenia zmian w statucie, powinna wskazać miejsca w jego strukturze, które jej zdaniem wymagają uzupełnienia o dodatkowe zapisy dotyczące np.:

– rozszerzenie zadań o możliwość organizacji kształcenia dzieci niebędących obywatelami polskimi oraz określić konkretne działania służące realizacji tego celu,

– uszczegółowienie zadań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazując potrzebę zapewnienia integracji dzieci,

– uregulowania w statucie kwestii limitu uczniów w klasie,

– dodatkowych zajęć z języka polskiego,

– dodatkowych zajęć integracyjnych, z kultury danego regionu (Ukrainy), itd.

Jak wyglądają zmiany dotyczące konieczności zapewnienia ciepłych posiłków?

Od 1 września 2022 r. szkoły mają miały ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom zgodnie z art. 106a u.p.o.

➡ Sposób i zasady zapewnienia ciepłego posiłku powinny być zapisane w statucie szkoły. Oprócz tego szkoła powinna posiadać regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.

➡ Przy ustalaniu odpłatności za posiłki należy stosować następujące zasady:

  • wysokość opłat za posiłki w szkole ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym (art 106 ust. 3 u.p.o.),
  • do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki 9art. 106 ust. 4 u.p.o.),
  • rodzice pokrywają tzw. wsad do kotła, czyli równowartość surowców wykorzystywanych do ich przygotowania.

Nadal masz wątpliwości czy Twój statut jest dobrze napisany?

A może nikt go nie aktualizował od wielu lat? 

Koniecznie napisz: annakrause.prawo@gmail.com