Standardy opieki nad dziećmi do lat 3

Standardy opieki nad dziećmi do lat 3 – nowe rozporządzenie z dnia 19 września 2023 r.

Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe rozporządzenie z dnia 19 września 2023 r. Ministra Rodziny i Polityki społecznej, które wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2023 r.

Rozporządzenie zawiera nowe wytyczne opieki dla dzieci nieprzekraczających 3 lat w placówkach publicznych oraz niepublicznych. Mowa tu przede wszystkim o żłobkach, ale także klubach malucha.
Jeżeli jesteś dyrektorem lub właścicielem takiej placówki, koniecznie przeczytaj ten artykuł do końca!

Nie wiem czy wiesz, ale sama dawno, dawno temu byłam dyrektorem żłobka. Praca z takimi maluchami jest bardzo satysfakcjonująca, ale niezmiernie odpowiedzialna. Należy przewidzieć wszystkie trudności jakie mogą się zdarzyć, ale także mieć te sytuacje przećwiczone do perfekcji.

Standardy opieki nad dziećmi do lat 3 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 września 2023 r.

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 i 1429)

Jeżeli mamy omówić standardy opieki nad dziećmi, należy zacząć od tego, że dotyczą one:

 • pracy z dzieckiem;
 • bezpieczeństwa dzieci;
 • organizacji pracy, rozwoju i bezpieczeństwa odpowiednio personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna;
 • monitoringu i ewaluacji;
 • współpracy osób sprawujących opiekę z rodzicami.

Każda placówka edukacyjna sprawując opiekę nad dzieckiem, również tym do lat 3 realizuje cele pedagogiczne, opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne dostosowane do formy sprawowanej opieki, z uwzględnieniem działań, jakie będą podejmowane wobec dziecka.

Teraz to Ty, musisz sięgnąć po dokumentację obowiązującą w Twojej placówce (statut, arkusz organizacyjny, rozkład zajęć i plan dnia, itd) i sprawdzić czy Twój żłobek lub klub zapewnia:

 • komfortową i bezpieczną atmosferę przede wszystkim poprzez towarzyszenie dziecku w jego rozwoju, podmiotowe traktowanie, okazywanie szacunku, nawiązanie pozytywnych relacji, zaufanie dziecka do kadry, podejmowanie niedyrektywnych działań (wzmocnienia, które dostarcza sobie dziecko, brak kar i nagród, brak oceniania),
 • edukację, a w szczególności rozwój umiejętności motorycznych przez codzienne zabawy ruchowe, wspierające koordynację ruchowo-wzrokową, rozwój umiejętności językowych przez nawiązanie werbalnej interakcji z dziećmi, rozwój umiejętności samoobsługi, rozwój kompetencji poznawczych i sensorycznych, kształtowanie i trening koncentracji i uwagi, rozwój kreatywności przez stwarzanie możliwości samodzielnego badania różnorodnych obiektów, poznawania możliwości ruchowych
  swojego ciała, eksplorowania przestrzeni, tworzenia okazji do podejmowania decyzji i dokonywania wyborów,
 • rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych takich jak: budowanie pewności siebie u dziecka, rozwijanie umiejętności komunikacji społecznej, wchodzenie w interakcje z innymi osobami, nawiązywanie prawidłowych relacji społecznych i nabywanie szacunku dla innych osób,
 • adaptację dziecka w placówce w celu zwiększenia zaufania rodziców do instytucji opieki oraz zapewnienia właściwego rozwoju emocjonalnego,
 • przestrzeganie zasad higieny, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb dzieci.

Jeżeli nie, to dokumenty te należy zaktualizować (wiem listopad to nie jest dobry czas, ale co zrobić) lub stworzyć brakujące.

 

Standardy opieki nad dziećmi do lat 3 pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa

Przejdźmy do następnego punktu – standardów opieki pod kątem zapewnienia
bezpieczeństwa – nikogo chyba nie muszę przekonywać, że to ultra ważna sprawa. Jestem z pod Poznania i incydent z nożownikiem i dla mnie był tak straszny, okropny i nie do pojęcia, że będzie tkwił w mojej pamięci jeszcze bardzo, bardzo długo.

Czemu musisz się przyjrzeć?

 • Procedurze zapobiegania wypadkom podczas pobytu dzieci w placówce, a także rozprzestrzenianiu się chorób wśród dzieci i personelu.
 • Procedurze postępowania w razie wypadku dziecka.
 • Procedurach określających zasady pobytu dziecka w żłobku lub klubie malucha, w tym zasady przyprowadzania i odbioru dzieci.
 • Procedurze postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka przez rodziców lub osoby sprawujące opiekę u Was w placówce na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Możesz zamówić u mnie cały pakiet wyżej wymienionych dokumentów + coś czego nie ma na rynku. Po prostu nigdzie. Czyli zestawienie wszystkich dokumentów obowiązujących w żłobku. To nie koniec bo dorzucam ekspresową konsultację prawną. Wiedz, że w razie jakichkolwiek pytań masz możliwość konsultacji w dowolnym momencie i to do końca roku szkolnego 2023/2024! Jedyne o czym musisz pamiętać, to że dokumenty prześlę Ci do końca tego roku.

Zatrudnienie pracowników w żłobku i klubie malucha

Przejdźmy do pracowników zatrudnionych u Ciebie (czyli w żłobku lub klubie dziecięcym) i to czym powinni się zajmować. W zasadzie wszystkie te rzeczy powinny być opisane albo w statucie, albo w statucie i opisie stanowiska (opiekun dostaje go przed rozpoczęciem pracy).
Mogą być także opisane w regulaminie pracy (do czego zachęcam). Pamiętajcie tylko, aby uwzględnić również pracę wykonywaną w formie zdalnej !
Nowe standardy wyznaczają, że w wyżej wymienionych dokumentach powinniście mieć informację o:

 • Zapewnieniu przez pracowników warunków sprzyjających stymulowaniu rozwoju dziecka.
 • Stosowaniu przez nich metod pracy uwzględniających indywidualne potrzeby,
  zainteresowania i umiejętności dziecka.
 • Respektowaniu indywidualnego rytmu życia dziecka przez odpowiednią organizację godzin posiłków, snu, czynności higienicznych i zabawy.
 • Opiekun lub dyrektor powinien opracować także plan zajęć w ciągu dnia (tzw. plan dnia). Nieobowiązkowo tworzy się także plany miesięczne.
 • W dokumentacji powinny być także opisane prawa i obowiązki osoby sprawującej opiekę w ramach poszczególnych czynności związanych ze świadczeniem usług opieki nad dziećmi.
 • Zapewnienie respektowania indywidualnego rytmu życia dziecka przez odpowiednią organizację godzin posiłków, snu, czynności higienicznych i zabawy lub tworzenie planów zajęć w ciągu dnia;
 • Organizacji pracy personelu w sposób umożliwiający wypełnianie przez te osoby obowiązków zawodowych innych niż bezpośrednia opieka nad dziećmi, takich jak: planowanie zajęć w ciągu dnia, kontakty z rodzicami, współpraca z innymi specjalistami i współpracownikami;
 • Wspieranie, adekwatnie do możliwości potrzeb dzieci objętych opieką, rozwoju zawodowego osób sprawujących opiekę, w szczególności przez wykorzystanie metod polegających na rozpoznawaniu i rozwijaniu potencjału oraz wiedzy i umiejętności już posiadanych przez te osoby, a także przez taką organizację pracy, która umożliwia im udział w szkoleniach aktualizujących wiedzę i podnoszących kwalifikacje.

Regulamin pracy zdalnej też znajdziesz w moim sklepie sklepie → Regulamin pracy zdalnej.

Realizowanie zzadań związanych z mentoringiem i ewaluacją.

Przejdźmy teraz do odpowiedniego realizowania zadań związanych z monitoringiem i ewaluacją. Nowe standardy obejmują:

 •  wdrożenie procedury obserwacji i monitorowania rozwoju dziecka, opracowywanej indywidualnie dla każdego dziecka przez osobę sprawującą opiekę oraz rodziców (czyli musicie wprowadzić spotkania indywidualne z rodzicami po przyjęciu dziecka oraz po okresie jaki wyznaczycie w procedurze np. po 6 miesiącach, aby omówić skuteczność podjętych działań),
 • przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, analizy satysfakcji rodziców w zakresie usług świadczonych placówkę,
 • przeprowadzanie, co najmniej raz na dwa lata, weryfikacji realizacji celów
  pedagogicznych, opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych,
 • przeprowadzanie, co najmniej raz na dwa lata, przez dyrektora żłobka, osobę
  kierującą pracą klubu dziecięcego i podmiot zatrudniający dziennego opiekuna oceny pracy i ewaluacji pracy osób sprawujących opiekę, w których uwzględnia się w szczególności postawę tych osób, ich zaangażowanie, relacje z dziećmi i rodzicami, organizację pracy, rzetelność i odpowiedzialność,
 •  określenie, na podstawie oceny, o której mowa powyżej przez odpowiednio dyrektora żłobka i osobę kierującą pracą klubu dziecięcego oraz odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub inny podmiot (jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ) – obszarów wymagających aktualizacji lub rozwoju wiedzy i umiejętności osoby sprawującej opiekę.

Standardy dotyczące współpracy osób sprawujących opiekę z rodzicami

No i na sam koniec standardy dotyczące współpracy osób sprawujących opiekę z rodzicami obejmują:

 •  udzielanie wszelkich informacji o przebiegu opieki,
 • przeprowadzanie, na bieżąco i regularnie, konsultacji w sprawie potrzeb i rozwoju dziecka.

Jak to zwykle bywa, na koniec wisienka na torcie. Wszystkie standardy opieki które opisałam powyżej muszą być opracowane w PLANIE OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZO – EDUKACYJNYM w którym wyznacza się sposób realizacji tych standardów, z jednoczesnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci i zachowaniem elastyczności pozwalającej osobom sprawującym opiekę na takie sprawowanie opieki nad dziećmi, które uwzględni ich liczebność, wiek, niepełnosprawność, wymaga szczególnej opieki, uwarunkowania społeczne i kulturowe oraz rozwój psychomotoryczny.
Plan opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjny będzie aktualizowany:

 • Na bieżąco – w celu uwzględnienia potrzeb dzieci, w szczególności dzieci należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, dzieci z rodzin migrantów, dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci niepełnosprawnych i dzieci wymagających szczególnej opieki,
 • Oraz po przeprowadzeniu weryfikacji celów pedagogicznych, opiekuńczych,
  wychowawczych i edukacyjnych.
  Zarówno projekt planu jak i jego zmiany będą podlegały konsultacji z rodzicami dzieci, a w przypadku gdy działa u Was Rada Rodziców to wtedy z nimi.

Jak sami widzicie, wyzwań przed Tobą co niemiara. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości śmiało pisz do mnie na maila. Dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia niebawem.