Standardy ochrony małoletnich, terminy wdrożenia przepisów, 15 luty 2024, 15 sierpnia 2024, Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich,

Standardy Ochrony Małoletnich – co z tym terminem?

Myślę, że nadszedł czas, na ostateczną odpowiedź na pytanie. Jaki jest termin wprowadzenia do szkoły lub przedszkola standardów ochrony małoletnich.

W tabeli przedstawiam przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.). Od 15 lutego 2024 ustaw ta będzie nosiła tytuł ,,o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich”. W tabeli znajdują się informacje, dotyczące szkół i placówek wraz z datą wejścia w życie.

Rozdział 4b (standardy ochrony małoletnich)15 lutego 2024 – art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606).
Rozdział 4e (kontrola obowiązków w zakresie
wdrażania standardów)
15 lutego 2024 – art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606).
Nowe przepis karne (art. 23 ust. 2 i 3, art. 23a- 23c, art. 24a) dotyczące sprawdzania pracowników (w tym nauczycieli) przed zatrudnieniem15 lutego 2024 – art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606).

Ustawa wprowadzająca ww. zmiany, czyli ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606) bywa potocznie określana jako ,,ustawa Kamilka”.

Przepisy dotyczące wprowadzania standardów ochrony małoletnich (rozdział 4b) oraz kontroli ich wprowadzania (rozdział 4e) wchodzą w życie 15 lutego 2024. Jednakże same standardy muszą być opracowane i wdrożone do 15 sierpnia 2024 (art. 10 ustawy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606).).

Standardy Ochrony Małoletnich – kiedy w praktyce?

W praktyce oznacza to, że standardy będzie można opracowywać i wdrażać od 15 lutego 2024 r. Właściwe organy będą przeprowadzać kontrole dotyczące standardów ochrony małoletnich, ale bez konsekwencji. Natomiast od 15 sierpnia 2024 r. organy będą mogły wyciągać konsekwencje za brak wdrożonych standardów.

Dodatkowo 1 grudnia 2023 r. weszła w życie uchwała nr 204 Rady Ministrów z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023-2026 (M. P. z 2023 r. poz. 1235). Przewiduje podjęcie następujących działań w szkołach:
opracowanie materiałów szkoleniowych z zakresu profilaktyki wykorzystania seksualnego, rozpoznawania objawów wykorzystania seksualnego i postępowania w przypadku podejrzenia/ujawnienia czynu przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnionego na szkodę małoletniego ucznia (rok 2024)

  • opracowanie materiałów szkoleniowych z zakresu profilaktyki wykorzystania seksualnego, rozpoznawania objawów wykorzystania seksualnego i postępowania w przypadku podejrzenia/ujawnienia czynu przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnionego na szkodę małoletniego ucznia (rok 2024)
  • szkolenia na tematy ww. (rok 2025 i 2026)
  • opracowanie i udostępnianie dostosowanych do potrzeb odbiorcy, materiałów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów, nauczycieli, dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, personelu pomocowego oraz medycznego na temat czynów zabronionych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnianych na szkodę małoletnich (lata 2025-2026)
  • zawarcie przez dyrektorów porozumień dotyczących organizacji zajęć poświęconych zagrożeniom czynami zabronionymi / czynami karalnymi przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w tym w Internecie, oraz zagadnieniom odpowiedzialności prawnej nieletnich (rok 2024)\
  • opracowanie programu ww. zajęć stosownie do wieku uczniów (rok 2024)
  • prowadzenie ww. zajęć (rok 2025 i 2026)
  • opracowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości zaleceń co do standardów ochrony małoletnich (I połowa 2024 roku)
  • wdrażanie standardów przez szkoły i placówki (uchwała określa, że stanie się to w latach 2025 i 2026, ale ustawa określa sztywny termin)

Pobierz darmowy ebook “Standardy Ochrony Małoletnich”

Chcesz dowiedzieć się więcej o standardach ochrony małoletnich i jak je efektywnie wdrażać w swojej instytucji? Zapraszam do pobrania mojego darmowego ebooka, który zawiera szczegółowe informacje i porady na temat zarządzania bezpieczeństwem dzieci.

.