Sierpniowe posiedzenie rady pedagogicznej.

Dzięki wskazówkom przedstawionym w tym materiale, tegoroczne sierpniowe zebranie rady pedagogicznej będzie skutecznym narzędziem do poprawy jakości pracy szkoły, a nie tylko kolejnym obowiązkiem do odhaczenia. Aby zebranie przebiegło sprawnie, dyrektor musi się do niego odpowiednio przygotować – najlepiej zaczynając od rzetelnego zaplanowania przebiegu spotkania. Podpowiadam, co koniecznie trzeba omówić na zebraniu, które zmiany w prawie uwzględnić, a także jak nie dać się zaskoczyć w nowym roku szkolnym.

Po pierwsze: Planuj w punktach i przygotuj materiały

Przygotowania do zebrania plenarnego najlepiej rozpocząć od rzetelnego zaplanowania jego przebiegu. Warto najpierw wykonać plan w punktach, a następnie uzupełnić go o informacje co danym elementem planu chcemy osiągnąć: co przekazać, zlecić, ustalić itd.

Jeśli dany punkt wymaga dodatkowych dokumentów: list, tabel do wypełnienia, uchwał lub innego dokumentu – trzeba je przygotować przed zebraniem, żeby podczas jego trwania móc wykorzystać gotowe materiały i nie przedłużać czasu trwania zebrania.

DOKUMENTY I MATERIAŁY
Tabele dla nauczycieli do wpisania propozycji szkoleń w związku z przygotowaniem wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego.
Tabele dla nauczycieli do wpisania propozycji priorytetów/propozycji do planu pracy szkoły.
Tabele dla nauczycieli do wpisania propozycji czynności dodatkowych, jakie nauczyciele chcieliby wykonywać w roku szkolnym.
Uchwała w sprawie propozycji dyrektora szkoły dotyczących przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Uchwała rady pedagogicznej w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Uchwała rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych.
Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017.
Uchwała rady pedagogicznej w sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły..
Uchwała rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia projektu programu wychowawczego- profilaktycznego.
Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia innowacji pedagogicznej.
Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu pedagogicznego.

Po drugie: uwzględnij wszystkie tematy do omówienia

Aby przedstawić nauczycielom jakiekolwiek informacje i dane, np.:

 • przydziały czynności podstawowych,
 • wyniki naboru,
 • listy wychowawstw,
 • plan lekcji,
 • propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • formy dyżurów nauczycielskich.

należy wcześniej te dane zebrać i dokładnie przygotować. Dzięki temu unikniesz pomyłek i nieporozumień.

Należy też dopełnić procedur umożliwiających przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania rady pedagogicznej, na zasadach zgodnych z regulaminem rady pedagogicznej obowiązującym w szkole. Pamiętaj o przygotowaniu listy obecności, wyznaczeniu protokolantów, członków komisji skrutacyjnej oraz komisji wnioskowej – szczególnie, jeśli zadania te nie są przypisane na stałe do konkretnych osób.

Po trzecie: zapoznaj nauczycieli ze zmianami prawa i nowymi obowiązkami

Analizując zmiany w prawie, które obowiązywać będą w nowym roku szkolnym, przede wszystkim trzeba się upewnić, czy nie wpłyną one na pracę szkoły. Jeśli tak, trzeba to uwzględnić w planie zebrania, w przygotowywanych na zebranie dokumentach.

Ze zmianami należy zapoznać nauczycieli zatrudnionych w szkole i wyjaśnić:

 • na czym będzie polegała omawiana zmiana,
 • w jaki sposób wpłynie na funkcjonowanie szkoły,
 • czego w związku z nią wymaga się od nauczycieli.

Pamiętaj, że co roku przeprowadzam jest dostępne dla Ciebie szkolenie ze zmian w prawie oświatowym 🙂

Po czwarte: nie powielaj błędów

Przypomnij Radzie Pedagogicznej najważniejsze zasady obowiązujące w szkole. Najlepiej stwóz dla nich taki mini przewodnik z zasadami, o których muszą pamiętać. 

Najczęściej występującymi błędami jes:

 • złe przetwarzanie danych osobowych,
 • niestosowanie się do zapisów na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 • nieumiejętność tworzenia dokumentacji szkolnej,
 • nierealizowanie podstawy programowej lub programu nauczania,
 • brak systematyczności.

Po piąte: dopilnuj by rada wydała opinie w sprawach organizacyjnych

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła takie kursy prowadzi;
 2. projekt planu finansowego szkoły;
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Uchwały podejmowane przez radę pedagogiczną w wykonaniu jej kompetencji opiniodawczych nie są wiążące dla dyrektora i nie jest on zobowiązany do ich wykonania. Zatem rada nie ma prawa decydowania w tych sprawach, lecz jedynie wyraża swoje stanowisko.

Rada pedagogiczna obligatoryjnie podejmuje uchwały w sprawach wynikających z jej kompetencji stanowiących. Kompetencje opiniotwórcze rady mogą, ale nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał – sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej.

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, a zebrania są protokołowane.

wyraźnie uniemożliwia radzie podjęcie uchwały w tej sprawie.

Po szóste: nieobecność nauczyciela musi być usprawiedliwiona

Każdy zatrudniony w szkole nauczyciel, bez względu na wymiar czasu pracy i rodzaj zatrudnienia ma obowiązek uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej. W uzasadnionych przypadkach (określonych w regulaminie rady) członek rady pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły. Nieobecność na zebraniu rady jest usprawiedliwiona gdy nauczyciel:

 • przebywa na zwolnieniu lekarskim lub
 • jest oddelegowany przez dyrektora szkoły do innych prac albo
 • został zwolniony przez niego z powodu sytuacji losowej.

Nauczyciel, który nie uczestniczył w zebraniu, gdyż został z niego zwolniony lub usprawiedliwił nieobecność, zapoznaje się z protokołem zebrania i uchwałami przyjętymi na zebraniu, a także potwierdzenia znajomości postanowień własnoręcznym podpisem.

Porządek obrad sierpniowego zebrania rady pedagogicznej – propozycja

1. Otwarcie zebrania

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (kworum)

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

4. Zaprezentowanie nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole

5. Poinformowanie o przebiegu awansu zawodowego nauczycieli szkoły

6. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

7. Omówienie wyników egzaminu poprawkowego i podjęcie uchwały o promowaniu (lub niepromowaniu) uczniów zdających egzaminy poprawkowe

8. Przedstawienie przez dyrektora szkoły wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

9. Zapoznanie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej

10. Zapoznanie ze zmianami Prawa oświatowego, które zaczną obowiązywać w nowym roku szkolnym

11. Przedstawienie i zaopiniowanie kalendarza roku szkolnego oraz dodatkowych dni wolnych

12. Omówienie i zatwierdzenie planów pracy szkoły na rok szkolny

13. Przedstawienie i zaopiniowanie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć oraz zadań dodatkowych

14. Przedstawienie i zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i harmonogramu dyżurów

15. Zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania – wnioski nauczycieli

16.Powołanie zespołów przedmiotowych, problemowo-zadaniowych oraz szkolnych komisji

17. Zapoznanie z wykonanymi pracami remontowo-modernizacyjnymi w szkole i sprawozdaniem z przeglądu obiektów należących do szkoły

18. Omówienie przebiegu inauguracji roku szkolnego 

19. Sprawy różne

20. Przypomnienie o konieczności wykonania badań okresowych przez nauczycieli