Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – co musi wiedzieć każdy dyrektor szkoły i przedszkola?

Jesteśmy w drugiej połowie lutego, co oznacza, że weszły już częściowo w życie przepisy zobowiązujące placówki oświatowe do wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich. Za nami pewnie wiele godzin szkoleń, konsultacji i tworzenia procedur. Nie możemy jednak dokumentu schować do biurka i o nim zapomnieć, nowe przepisy nakładają na Dyrektora szereg nowych obowiązków, m.in. konieczność sprawdzenia pracowników w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS).

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Od 15 lutego 2024 r. rozszerzono katalog podmiotów, które podlegają weryfikacji przy użyciu RSPTS. Jest ona konieczna przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem do innej działalności związanej z: wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi. Odpowiedzialność w tej kwestii spoczywa na Dyrektorze placówki, organizatorze działalności oraz samej osobie przyszłego pracownika.

Co to oznacza dla Dyrektora? Konieczność sprawdzenia nie tylko nauczycieli i specjalistów, ale też pomoce nauczycieli, osoby niebędące nauczycielami prowadzące zajęcia z małoletnimi, osoby opiekujące się uczniami podczas przewozu i przy przejściu przez jezdnię (np. kierowcy i tzw. Pan/Pani Stopek), pracowników medycznych w szkole, praktykantów. Weryfikacji nie podlegają nauczyciele pracujący z pełnoletnimi uczniami oraz ci ze szkolnych pracowników, którzy mają tylko sporadyczną styczność z małoletnimi (pracownicy administracji i obsługi).

Pojawia się pytanie, czy musimy weryfikować np. rodziców jadących z dziećmi na wycieczkę w funkcji dodatkowego opiekuna. Otóż weryfikacja nie jest wymagana w przypadku członka rodziny małoletniego, osoby znanej osobiście rodzicowi małoletniego albo przedstawicielowi ustawowemu małoletniego w przypadku małoletniego dziecka, którego rodzic albo przedstawiciel ustawowy są dopuszczającymi do działalności. Wyjątki te nie będą więc dotyczyły szkół i placówek oświatowych. Co to oznacza? Dodatkowy opiekun-rodzic przed wyjazdem na wycieczkę musi zostać sprawdzony w rejestrze!

Wiemy już kogo, teraz pytanie – jak? Musimy przede wszystkim pamiętać, że mamy do sprawdzenia dwa rejestry – rejestr z dostępem ograniczonym oraz rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w RSPTS. Istnieje jeszcze trzeci spis, publiczny, jako ogólnie dostępna baza danych, jednak dla potrzeb Dyrektora zdecydowanie niewystarczająca.

Aby uzyskać informacje z rejestru z dostępem ograniczonym należy założyć konto w systemie teleinformatycznym, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Drugi z rejestrów już nie wymaga takiego kroku.

Aby wystąpić z zapytaniem, czy dane konkretnej osoby są zamieszczone w rejestrze z dostępem ograniczonym, należy podać identyfikator użytkownika oraz hasło, wypełnić pytanie do systemu i opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  W pytaniu należy przede wszystkim wskazać numer PESEL kandydata i zadanie, w związku z którym zachodzi konieczność uzyskania informacji z rejestru. Natomiast w przypadku rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w RSPTS, wystarczy wpisanie imienia i nazwiska kandydata. Oczywiście uzyskanie informacji o kandydacie jest całkowicie bezpłatne.

To nie koniec, ponieważ Informacja zwrotna otrzymana z systemu teleinformatycznego powinna zostać wydrukowana i złożona do akt osobowych. Ustawa nakłada na nas wiele czynności dodatkowych, ale – jak zawsze podkreślam – bezpieczeństwo dzieci przede wszystkim! Tak my, dyrektorzy, jak i rodzice musimy mieć gwarancję, że oddajemy dzieci pod opiekę profesjonalistom. Po więcej wskazówek, wzorów i przykładów zapraszam do mojego sklepu i na indywidualne konsultacje!