Procedura pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu

299.00

Cena netto, na stronie „Zamówienie” wyświetli się cena brutto.
Uwaga!
Wybierz VAT 0% jeżeli usługa finansowana jest ze środków publicznych.

SKU: Brak danych Kategoria:

Procedura pomocy- psychologicznej-pedagogicznej
w szkole i przedszkolu

W szkołach z roku na rok rośnie liczba uczniów, które posiadają opinię lub orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Obowiązkiem dyrektora placówki oświatowej jest zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1280). Celem jest wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i wspieranie go w taki sposób, by mógł aktywnie uczestniczyć w życiu placówki. To bardzo odpowiedzialne zadanie.Dla dyrektora oznacza to nie tylko organizację indywidualnych form pomocy, ale również stworzenie kolejnych dokumentów. Dlatego przygotowałam pakiet, który zdejmie z Twoich barków ciężar biurokracji, a nauczycielom wskaże co należy do ich obowiązków i jak krok po kroku mają je wykonać.

Z niniejszej procedury dowiesz się między innymi:

 • W jakim zakresie dyrektor odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji?
 • Jak zorganizować pomoc dla ucznia zdolnego, przewlekle chorego, posiadającego opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
 • Kiedy wprowadzić zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, indywidualny tok lub program nauczania lub nauczanie indywidualne?
 • Jaka jest niezbędna dokumentacja prowadzona przez specjalistów?
 • Jak dokumentować współpracę z rodzicami i opiekunami?
 • Jak powinien wyglądać dziennik pracy specjalisty?
 • Jak dokumentować pracę zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
 • Jak opracować Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) i Indywidualny Program edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)?
 • Jak dokumentować ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem?
 • Na jakich zasadach zorganizować wczesne wspomaganie rozwoju?
 • Kim według projektowanych przepisów będzie asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
 • Jak prowadzić indywidualne teczki uczniów?

W skład pakietu wchodzą:

 • Procedura pomocy dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
 • Procedura pomocy dla uczniów posiadających opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • Procedura pomocy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności,
 • WWR – wczesne wspomaganie rozwoju,
 • Pomoc dla ucznia zdolnego,
 • Praca z dzieckiem przewlekle chorym,
 • Zindywidualizowana ścieżka kształcenia,
 • Indywidualny tok lub program nauczania,
 • Nauczanie indywidualne,
 • Prawa i obowiązki uczniów i rodziców,
 • Zadania nauczycieli specjalistów i terapeutów zatrudnionych w placówce,
 • Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Zadania dyrektora szkoły lub przedszkola,
 • Edukacja domowa.

Pakiet składa się z 29 rozdziałów i zawiera 111 stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo, przygotowany przeze mnie wzór zawiera niezwykle ważne załączniki, o których często się zapomina. Ja natomiast zadbałam o to, aby Twój dokument był kompletny i gotowy do wdrożenia, dlatego znajdziesz tu: 

 • RODO – przetwarzanie danych osobowych, w tym wrażliwych, czyli danych o stanie zdrowia (wraz z załącznikami)
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w formie zdalnej
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w formie zdalnej dla uczniów pochodzenia ukraińskiego
 • Pełen opis teczki ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną
 • Obieg dokumentów (do dodania do procedury pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub instrukcji kancelaryjnej)
 • ASPE i ASPEZ – asystent dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Procedura wczesnego wspomagania rozwoju.

Spis treści:

Rozdział 1 – Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Rozdział 2 – Formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Rozdział 3 – Terminy realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Rozdział 4 -Obieg dokumentów
Rozdział 5 – Teczka ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną
Rozdział 6 – Opinia wychowawcy o uczniu / dziecku
Rozdział 7 – Zadania nauczycieli specjalistów i terapeutów
Rozdział 8 – Zadania opiekunów i wychowawcy grupy
Rozdział 9 – Zadania zespołu ds. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Rozdział 10 – ASPE i ASPEZ
Rozdział 11– Zadania dyrektora
Rozdział 12 -Dziecko objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną
Rozdział 13 – Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Rozdział 14 – Dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
Rozdział 15 – Praca z dzieckiem przewlekle chorym
Rozdział 16 – Podawanie leków
Rozdział 17 – Wczesne wspomaganie rozwoju
Rozdział 18 – Nauczanie indywidualne  + indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne
Rozdział 19 – Zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Rozdział 20 – Indywidualny program lub tok nauczania
Rozdział 21 – Uczeń zdolny
Rozdział 22 – Edukacja domowa – roczne przygotowanie przedszkolne “zerówka” realizowane poza przedszkolem
Rozdział 23 – Organizacja pomocy dla dzieci niebędących obywatelami polskimi + dla przedszkola
Rozdział 24 – Organizowanie i prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Rozdział 25– RODO, w tym przetwarzanie danych wrażliwych
Rozdział 26 – procedura współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną
Rozdział 27 – Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodziców i nauczycieli
Rozdział 28 – Tryb dokonywania zmian w procedurze
Rozdział 29 – Załączniki

VAT:

VAT 23%, VAT 0% – zw.

PLACÓWKA:

SZKOŁA, PRZEDSZKOLE

Procedura pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole i przedszkoluProcedura pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu
299.00Wybierz opcje