Posiłek w szkole i w domu

Posiłek w szkole i w domu

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 91) ruszył tytułowy program.

Posiłek w szkole i w domu – szczegóły programu

Aby skorzystać z programu w 2024 roku szkoły będą musiały przekazać do organu prowadzącego dane określone w § 6 ust. 2 rozporządzenia w terminie do 15 kwietnia 2024 r. Następnie organ prowadzący będzie musiał zweryfikować dane pod kątem prawidłowości i kompletności i przekazać je, wraz ze stosownym wnioskiem do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Zespół powołany przez wojewodę będzie musiał rozpatrzyć wnioski do 31 maja 2024 r.

Ocena wniosku będzie składać się z dwóch etapów – oceny formalnej i merytorycznej. Ocenie formalnej będzie podlegać spełnienie wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia. Ich niespełnienie dyskwalifikuje wniosek z dalszego postępowania. Kontrola pod względem merytorycznym obejmuje przypisywanie określonej ilości punktów w odniesieniu do stanu faktycznego. Kryteria i liczbę punktów określa § 8 ust. 4 rozporządzenia.

Kogo obejmuje program?

Program “Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia obejmie publiczne szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego oraz publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej (z tym, że dla szkół artystycznych prowadzonych przez ministra procedura będzie nieco inna, a dane przekazywać będzie dyrektor CEA w innym terminie). Ze wsparcia finansowego w ramach programu będą mogły skorzystać następujące organy prowadzące szkoły publiczne – jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.