Ocenianie w szkole w 7 punktach

Słyszałam bardzo wiele narzekań rodziców typu: czego oni (czyt. nauczyciele) wymagają od tych dzieci? Wymyślają nie wiadomo co, skąd się to u nich bierze? A więc, drodzy rodzice – uspokajam. W tej kwestii nauczyciele mają mniej miejsca na swobodną fantazję, niż Wam się wydaje.

Punkt 1.

Pierwsze o co Was proszę – tak dla własnej ciekawości to w wyszukiwarce wpiszcie; podstawa programowa, dodajcie interesujący Was przedmiot i klasę. Ok, to pierwszy dokument – ten „państwowy” mamy za sobą. Jest jeszcze jeden: szkolny program nauczania, ale o niego musicie poprosić już nauczyciela prowadzącego.

Uwaga PODSTAWA PROGRAMOWA to nie to samo co PROGRAM NAUCZANIA !!!

Pisząc w wielkim skrócie podstawa programowa to takie minimum które każdy uczeń musi w szkole przerobić, na podstawie którego są sporządzane wszystkie egzaminy końcowe. Program nauczania to podstawa programowa która może być poszerzona o treści jakie nauczyciel zaplanuje zatwierdzone przez radę pedagogiczną. Najczęściej nauczyciele korzystają z gotowych programów nauczania sporządzonych przez to wydawnictwo z którego podręcznika korzystają np. ja korzystałam z programu nauczania stworzonego przez Nową Erę, bo korzystałam z ich podręczników które były dostosowane do tego właśnie programu nauczania. Uffff Drodzy Rodzice pamiętajcie, że nauczyciele na początku roku szkolnego sporządzają takie programy nauczania i są one dla Was dostępne !

Punkt 2

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Opisane jest ono w statucie szkoły który, rodzicu naprawdę powinieneś chociaż raz przeczytać. Jest to najważniejszy z dokumentów. Dokument nad dokumentami. Bo to w nim znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące organizacji instytucji jaką jest szkoła. 

Nauczyciele według ustawy na początku każdego roku szkolnego mają obowiązek poinformować rodziców i uczniów o:

→ wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen śródrocznych i na koniec roku,

→ sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów,

→ warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana ocenie rocznej.

Warto pamiętać, że te “nudne formalności” nie są pustymi frazesami tylko konkretnymi faktami na podstawie których oceniane są Wasze dzieci oraz z których rozliczani są nauczyciele! To ważne, aby nie pozostała to jedynie pusta papierologia, a element jednoczący rodziców i nauczycieli w wspólnej pracy nad rozwojem dzieci.

Punkt 3

Jest kilka typów ocen jakie otrzymuje uczeń w trakcie trwania roku szkolnego: bieżące, klasyfikacyjne (śródroczne – po pierwszym semestrze, końcowe). W klasach od I – III typy ocen (bo przecież buźka czy chmurka to też ocena) określone są w statucie szkoły, przy czym oceny śródroczne i końcowe są ocenami opisowymi. To według jakich zasad obliczana jest ocena ucznia również ustalone jest w statucie. 

Punkt 4

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. I proszę pamiętajcie o tym. Bo jeżeli ocena nawet w sposób pośredni była wystawiona z powodu zachowania ucznia, w mojej opinii rodzic od takiej oceny może się odwołać. 

Punkt 5

Oceny są jawne dla nauczyciela i dla rodzica. Wszystkie pisemne prace ucznia (w tym przede wszystkim egzaminy) są dostępne w każdym czasie dla ucznia i rodzica. To że są jawne nie oznacza tylko, że rodzic może sobie przyjść do szkoły i przeczytać sprawdzian. Albo przyjść na wywiadówkę. Na szczęście to już nie te czasy. Jednak takie błędne zapisy w statach pojawiają się często. Dostęp do prac pisemnej powinien być możliwie jak najbardziej ułatwiony. W tej sprawie wypowiedziało się również MEiN. Co oprócz wizyty w szkole można zaproponować? Zrobienie zdjęcia przez ucznia, zeskanowanie pracy i przesłanie rodzicowi drogą elektroniczną (ja posiadam skaner w telefonie).

Punkt 6

Uczeń może zostać niekwalifikowany z jednego lub większej ilości przedmiotów jeżeli brak jest podstaw do wystawienia oceny lub jego nieobecność na tych zajęciach przekroczyła połowę ich czasu – wtedy ma możliwość pisania egzaminu klasyfikacyjnego. Egzamin taki przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

Punkt 7

Niestety to nie koniec “atrakcji”. Są jeszcze egzaminy poprawkowe, które można zdawać z maksymalnie dwóch przedmiotów. Egzamin poprawkowy – czyli egzamin poprawiający ocenę niedostateczną z danego przedmiotu. I tutaj ważna kwestia. Można poprawić ocenę niedostateczną na jakąkolwiek wyższą. Nie tylko dopuszczającą. Uczeń ma możliwość uzyskania nawet oceny celującej. Najlepiej w takim przypadku od razu po uzyskaniu informacji, że nasze dziecko uzyskało ndst z danego przedmiotu udać się do nauczyciela i poprosić go, aby wypisał zagadnienia obowiązujące na daną ocenę. To bardzo pomoże Waszemu dziecku w nauce. Sprawdźcie też czy nie ma informacji na ten temat w statucie! Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia do następnej klasy pomimo niezdania przez niego egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Głosowanie musi być jednomyślne.

Sprawa powyższa nie dotyczy uczniów klas od I – III. Tutaj to nie oceny decydują braku o promocji do klasy wyższej, a tylko i wyłącznie wyjątkowe przypadki uzasadnione poziomem rozwoju, osiągnięciami oraz stanem zdrowia

W razie jakichkolwiek wątpliwości sam uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły. W naprawdę każdej sprawie. Mogą się również zwrócić o pomoc do psychologa bądź pedagoga szkolnego którzy są takimi “rzecznikami” ucznia w sporze pomiędzy rodzicami a nauczycielami.