Obowiązek rejestru umów od 1 lipca 2022 r.

Cześć,

Rejestr wprowadza ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – ma to być system, do którego wprowadzane będą umowy zawierane przez jednostki sektora finansów publicznych, a zatem również szkoły.

Rejestr wystartował 1 lipca 2022 r. Według przepisów każdą umowę w systemie trzeba wpisać bez zbędnej zwłoki – w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. 

Podmioty zobowiązane do prowadzenia rejestru to również szkoły

W rejestrze będzie trzeba umieszczać, takie informacje jak:

  • numer umowy – o ile taki nadano,
  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • okres obowiązywania umowy,
  • oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron,
  • określenie przedmiotu umowy,
  • wartość przedmiotu umowy,
  • informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

Na problemy i nieprecyzyjność przepisów zwracali uwagę samorządowcy. W poszczególnych powiatach są robione analizy, jak nowy obowiązek będzie miał wpływ na obłożenie pracą. Z sygnałów, które docierają wynika, że w praktyce będzie wiązało się to z koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób – Prawo.pl Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich.- Moim zdaniem już teraz trzeba przeanalizować umowy, które zwykle są zawierane przez szkoły oraz zastanowić się nad tymi, które potencjalnie mają być ujawnione w rejestrze – mówi prawo.pl, dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.

“Rejestr wymusi przede wszystkim to, byśmy sobie zmapowali te umowy, które zawieramy, dopracowali sposób określania ich przedmiotu, ustalili, które z nich potencjalnie podlegają udostępnieniu na podstawie UDIP, które mają być odnotowane w rejestrze umów, jak w związku z zawieraniem umów spełniać obowiązki informacyjne wobec osób, których dane dotyczą, bo o udostępnianiu danych osobowych w rejestrze powinno się informować już na etapie zbierania danych”.

Ustawa przewiduje, że chodzi o umowy, które podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów UDIP i spełniają kryteria formalne określone w art. 34a ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

‼ Uwaga ‼

Do rejestru trzeba wpisać także umowy z nauczycielami lub innymi pracownikami pełniącymi funkcje publiczne.

W ustawie został przewidziany środek karny w przypadku niewykonania lub niedopuszczenia do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów albo w przypadku podania w nim nieprawdziwych danych – grozi za to kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.