Cykl o awansie zawodowym nauczyciela 2023

Cześć,

w końcu rozpoczęłam swój feryjny odpoczynek. W planach mam kilka wyjazdów 😊

Ale spokojnie – w tym czasie nadal jesteśmy w kontakcie, bo obiecałam Ci trochę informacji o awansie zawodowym nauczyciela.

Odpowiem na kilka powtarzających się pytań.

Ale najpierw, spójrz na regulamin oceny pracy nauczyciela, który stworzyłam → SPRAWDŹ CO ZAWIERA REGULAMIN. Wyobraź sobie, że musisz teraz przeglądać całą podstawę prawną, wgryźć się, wysnuć wnioski, zebrać w całość, rozpisać daty i zadania. Tutaj już masz to gotowe!

Regulamin oceny pracy nauczyciela i dyrektora

Czy nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze może być opiekunem stażu?

ODPOWIEDŹ:

Nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze może być opiekunem stażu/mentorem jedynie w przypadku nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez organy inne, niż jednostki samorządu terytorialnego.

Nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.

Czy osobie zatrudnionej za zgodą kuratora oświaty przysługuje świadczenie na start?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Warunkiem wypłaty świadczenia na start jest posiadanie kwalifikacji przez nauczyciela.

Czy osoba nieposiadająca przygotowania pedagogicznego wraz z zatrudnieniem na stanowisku nauczyciela rozpoczyna realizację przygotowania do zawodu?

ODPOWIEDŹ:

W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, może być nawiązany stosunek pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole.

Ministerstwo Edukacji i Nauki z dnia 30.11.2022 r. (DWST-WPZN.5014.293.2022.MB) wyprowadziło tezę, że osoba zatrudniona na podstawie art. 10 ust. 3 KN w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, odbywa w okresie tego zatrudnienia przygotowanie do zawodu nauczyciela.

Jednakże rozporządzenie MEN z dnia 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wyraźnie dokonuje rozdzielenia pojęcia “kwalifikacji” od pojęcia “wykształcenia kierunkowego”, a także od pojęcia “przygotowania pedagogicznego”. Rozporządzenie wiąże pojęcie kwalifikacji z koniecznością posiadania wykształcenia kierunkowego oraz posiadania przygotowania pedagogicznego.

Zatem na gruncie ww. rozporządzenia posiadanie wykształcenia kierunkowego bez przygotowania pedagogicznego nie jest tożsame z posiadaniem kwalifikacji.

W związku z tym rekomendowałabym skonsultowanie tej kwestii z właściwym miejscowo kuratorem oświaty.

Czy dyrektor niepublicznego przedszkola lub szkoły może uzyskać stopień nauczyciela mianowanego?

ODPOWIEDŹ:

Dyrektor niepublicznego przedszkola nieposiadający stopnia awansu zawodowego nie może ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego. Dyrektor nie odbywa przygotowania do zawodu, a zatem nie może uzyskać stopnia mianowanego.

Nauczyciel rozpoczął pracę we wrześniu 2021 r. i otrzymał umowę na czas określony do końca sierpnia 2022 r. Nie została zawarta z nim nowa umowa i nauczyciel podjął pracę w innej szkole. Nie złożył sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres tego roku, ale kilka miesięcy po ustaniu zatrudnienia wystąpił z wnioskiem o dokonanie oceny pracy. Czy dyrektor może dokonać oceny pracy nauczyciela?

ODPOWIEDŹ:

Tak, dyrektor szkoły powinien dokonać oceny pracy nauczyciela na zasadach i w trybie określonych w art. 6a KN, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.09.2022 r., oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25.08.2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Czy nauczyciel zatrudniony na czas określony w związku z zastępstwem za nieobecnego nauczyciela odbywa przygotowanie do zawodu?

ODPOWIEDŹ:

Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę, na czas określony, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w związku z zastępstwem nieobecnego nauczyciela odbywa przygotowanie do zawodu niezależnie od okresu, na jaki została zawarta umowa o pracę. Powinien mieć przydzielonego mentora i na koniec zatrudnienia dokonaną ocenę pracy, przy czym nauczyciela nie składa wniosku w tej sprawie.

Ponadto nauczycielowi, który odbywa przygotowanie do zawodu, na podstawie art. 53a ust. 1 KN przysługuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.

Czy w trakcie przebywania przez nauczyciela na długotrwałym zwolnieniu lekarskim mentorowi należy wypłacać dodatek funkcyjny?

ODPOWIEDŹ:

Dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji opiekuna stażu przysługuje w okresie sprawowania tej funkcji oraz realizacji zadań określonych w art. 9c ust. 5 ustawy KN. W sytuacji, gdy nauczyciel odbywający staż przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim opiekun stażu nie realizuje tych zadań, a zatem nie powinien otrzymywać dodatku z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu. Wypłaty dodatku za pełnienie funkcji opiekuna stażu należy zaprzestać na czas absencji nauczyciela odbywającego staż trwającej nieprzerwanie ponad miesiąc.

Czy należy odwołać mentora z pełnienia funkcji w związku z jego długotrwałą nieobecnością?

ODPOWIEDŹ:

W przypadku długotrwałej nieobecności w pracy mentora zasadnym jest odwołanie nauczyciela z pełnienia tej funkcji i przydzielenie nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu innego mentora.

Czy dodatek dla mentora wlicza się do średnich wynagrodzeń nauczycieli?

ODPOWIEDŹ:

Dodatek za pełnienie funkcji mentora (podobnie, jak opiekuna stażu) wlicza się do podstawy zasiłków, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, średnich wynagrodzeń.

Kto może zostać mentorem w przedszkolu niepublicznym?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z nowymi przepisami, nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela – dyrektor szkoły/przedszkola przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych mentora. Co do zasady mentorem nie może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. Wyjątkiem są przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a i 2 Karty Nauczyciela – w tym niepubliczne przedszkola. W wymienionych przedszkolach, szkołach i placówkach może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. Nauczyciel ten musi jednak posiadać stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Co jeśli w przedszkolu nie ma nauczyciela, któremu dyrektor mógłby powierzyć funkcję mentora dla nauczycieli początkujących, a dyrektor jest nauczycielem kontraktowym według starych przepisów? W takiej sytuacji należy zwrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.

Czy nauczycielowi, któremu powierzono funkcję mentora dla dwóch nauczycieli należy wypłacić podwójny dodatek?

ODPOWIEDŹ:

Nauczycielowi będącemu mentorem dwóch nauczycieli początkujących z tytułu sprawowania każdej z tych funkcji przysługuje oddzielny dodatek funkcyjny. Wobec każdego nauczyciela mentor wykonuje zadania określone w art. 9ca ust. 12 KN, które wiążą się z nakładem dodatkowej pracy i wspieraniem każdego nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie. Nauczyciel sprawuje funkcję mentora podwójnie.

Czy można wystawić nauczycielowi ocenę pracy w przypadku kiedy miał wystawioną aktualną ocenę dorobku zawodowego?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 5.08.2022 r. o zmianie ustawy – KN oraz niektórych innych ustaw ocena pracy nauczyciela może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od dnia dokonania oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 5a ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1.09.2022 r. Nauczycielowi można ustalić ocenę pracy najwcześniej po upływie roku od dnia dokonania oceny dorobku zawodowego.

Czy nauczyciel pracujący w zawodzie od kilku lat, ale nie podejmujący awansu zawodowego, powinien rozpocząć awans zawodowy?

ODPOWIEDŹ:

Nauczyciel rozpoczyna awans, jeżeli jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru godzin zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. W znowelizowanej Karcie Nauczyciela zawarty jest automatyzm prawny, który materializuje się, w przypadku, gdy spełnione są przesłanki pozytywne wskazane w tym przepisie – tzn. nauczyciel posiada kwalifikacje i jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 etatu i brak jest przesłanki negatywnej (nauczyciel nie posiada stopnia awansu zawodowego).

O obowiązkowym charakterze awansu świadczy również przepis art. 27 ust. 4-6 KN, określający obowiązek rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, który w ciągu 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego.

Pytanie: Nauczyciel, w jednej szkole ma więcej niż 1/2 etatu, w drugiej 3 godziny. Czy w szkole, w której realizuje 3 godziny także powinien mieć dokonaną ocenę pracy?

ODPOWIEDŹ:

W szkole, w której nauczyciel zatrudniony jest w wymiarze poniżej ½ etatu ocena jego pracy co do zasady może być dokonana w każdym czasie m.in. z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek nauczyciela.

Istnieją dwa scenariusze:

  1. Jeżeli jest nauczycielem początkującym to ze względu na wymiar zatrudnienia odbywa on przygotowanie do zawodu jedynie w szkole, w której jest zatrudniony w wymiarze powyżej 1/2 etatu. Tym samym w drugiej ze szkół nie mają do niego zastosowania przepisy, które obligują dyrektora szkoły do dokonywania oceny pracy nauczyciela;
  2. Jeżeli natomiast nauczyciel jest nauczycielem legitymującym się stopniem nauczyciela mianowanego to obowiązek dokonania oceny jego pracy będzie spoczywał na dyrektorze szkoły, w której jest on zatrudniony poniżej 1/2 etatu również w przypadku ustania stosunku pracy nauczyciela, przeniesienia nauczyciela do innej szkoły oraz w przypadku udzielenia mu urlopu lub zwolnienia, o których mowa w art. 6a ust. 1dg KN.

Pytanie: Kto powinien potwierdzić dokumenty dyrektorowi szkoły za zgodność z oryginałem ubiegającemu się o wpis na listę ekspertów?

ODPOWIEDŹ:

Poświadczenie może wykonać notariusz ale MEiN dopuszcza również potwierdzenia dokonane przez organ prowadzący.

Podkreślam uczciwie, że taki regulamin nie jest dokumentem obowiązkowym, ale stworzyłam go, abyś Ty nie musiała siedzieć nad podstawą prawną i samodzielnie wyciągać niezbędnych informacji.

Zajmij się tym, co jest dla Ciebie pilniejsze i ważniejsze 🙂

Tutaj masz to wszystko już podane na tacy!

Regulamin oceny pracy nauczyciela i dyrektora